Ứng dụng công nghệ

Các sự kiện chủ đề Ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam

Miễn phí

Hồ Chí Minh

HortEx Vietnam 2020

Từ 09:00 - 26/02/2020
19
Miễn phí
Từ 09:00 - 27/02/2020
8
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
9
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
9
1 2 3

Không còn sự kiện để hiển thị.

Loading of events not possible

Miễn phí
Từ 09:00 - 17/04/2020
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 27/02/2020
8
Miễn phí
Từ 09:00 - 28/05/2020
14
Miễn phí
Từ 08:00 - 05/11/2020
19
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
9
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
9
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
26
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Plastech Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
16
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
15
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Paper Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
12

Chỉ hiển thị 10 sự kiện mới đăng tải gần nhất.

Miễn phí
Đã diễn ra
8
Bán vé
Đã diễn ra
13
Bán vé
Đã diễn ra
6
Miễn phí
Đã diễn ra
10
Bán vé
Đã diễn ra
3
Miễn phí
Đã diễn ra
4
Miễn phí
Đã diễn ra
4
Miễn phí
Đã diễn ra
3
Miễn phí

Hồ Chí Minh

HB DApps Hackathon

Đã diễn ra
26
Miễn phí
Đã diễn ra
21

Chỉ hiển thị 10 sự kiện đã diễn ra gần nhất.

Sự kiện đáng quan tâm