Ứng dụng công nghệ

Các sự kiện chủ đề Ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam

Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đang diễn ra

HB DApps Hackathon

25
Miễn phí
Từ 09:00 - 28/11/2019
4
Miễn phí
Từ 08:00 - 05/12/2019
7
Miễn phí
Từ 09:00 - 08/01/2020
3
1 2 3

Không còn sự kiện để hiển thị.

Loading of events not possible

Miễn phí
Từ 08:00 - 05/12/2019
7
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
4
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/03/2020
6
Miễn phí
Từ 09:00 - 08/01/2020
3
Miễn phí
Từ 09:00 - 28/11/2019
4
Miễn phí

Hồ Chí Minh | Đang diễn ra

HB DApps Hackathon

25
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
23
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Plastech Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
14
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
12
Miễn phí

Hồ Chí Minh

Paper Vietnam 2020

Từ 09:00 - 17/06/2020
10

Chỉ hiển thị 10 sự kiện mới đăng tải gần nhất.

Miễn phí
Đã diễn ra
1
Miễn phí
Đã diễn ra
1
Miễn phí
Đã diễn ra
17
Miễn phí
Đã diễn ra
14
Miễn phí
Đã diễn ra
16
Miễn phí
Đã diễn ra
1
Miễn phí
Đã diễn ra
8
Miễn phí
Đã diễn ra
12
Miễn phí
Đã diễn ra
2
Miễn phí
Đã diễn ra
15

Chỉ hiển thị 10 sự kiện đã diễn ra gần nhất.