công nghệ thông tin

Các sự kiện chủ đề công nghệ thông tin mới tại Việt Nam

Miễn phí

Hồ Chí Minh

HB DApps Hackathon

Từ 09:00 - 18/11/2019
25
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
22

Không còn sự kiện để hiển thị.

Loading of events not possible

Miễn phí

Hồ Chí Minh

HB DApps Hackathon

Từ 09:00 - 18/11/2019
25
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
22

Chỉ hiển thị 10 sự kiện mới đăng tải gần nhất.

Miễn phí
Đã diễn ra
16
Miễn phí
Đã diễn ra
7
Miễn phí
Đã diễn ra
11
Miễn phí
Đã diễn ra
2
Miễn phí
Đã diễn ra
8
Bán vé
Đã diễn ra
7
Miễn phí
Đã diễn ra
12
Miễn phí
Đã diễn ra
8
Miễn phí
Đã diễn ra
14
Miễn phí
Đã diễn ra
4

Chỉ hiển thị 10 sự kiện đã diễn ra gần nhất.