công nghệ thông tin

Các sự kiện chủ đề công nghệ thông tin mới tại Việt Nam

Miễn phí
Từ 09:00 - 13/06/2020
14
Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
26

Không còn sự kiện để hiển thị.

Loading of events not possible

Miễn phí
Từ 09:00 - 17/06/2020
26
Miễn phí
Từ 09:00 - 13/06/2020
14

Chỉ hiển thị 10 sự kiện mới đăng tải gần nhất.

Bán vé
Đã diễn ra
13
Bán vé
Đã diễn ra
6
Bán vé
Đã diễn ra
3
Miễn phí
Đã diễn ra
4
Miễn phí
Đã diễn ra
3
Miễn phí

Hồ Chí Minh

HB DApps Hackathon

Đã diễn ra
26
Miễn phí
Đã diễn ra
17
Miễn phí
Đã diễn ra
9
Miễn phí
Đã diễn ra
12
Miễn phí
Đã diễn ra
3

Chỉ hiển thị 10 sự kiện đã diễn ra gần nhất.

Sự kiện đáng quan tâm