Đăng ký thành viên miễn phí tại Săn Sự Kiện

Đăng tin sự kiện, quản lý và chia sẻ sự kiện miễn phí.

Thiết lập bán vé cho sự kiện.

Mua bán vé sự kiện với quy trình tự động hoá.


Từ 4-20 ký tự bao gồm: chữ cái, số, dấu chấm và dấu gạch dưới.
Hệ thống sẽ gửi mật khẩu đến Email bạn đăng ký bên trên.